Në këtë kategori do të gjeni të gjitha ofertat turistike nga Agjensionet e udhëtimit në Kosovë. Oferta për Turqi, Mal të Zi, Shqipëri, Bulgari etj.

Vetëm agjensionet mund të postojnë në këtë kategori.. Falas natyrisht :)
Kjo kategori aktivizohet pas lansimit të plotë të tePazari.com